§1

Definicje.

Zamawiający – osoba zlecająca wykonanie zlecenie fotoreportażu w dniu wskazanym podczas rezerwacji. Dane osobowe Imię, Nazwisko, adres mailowy są podawane w procesie rezerwacji.

Wykonawca – Aneta Nowacja Fotografia, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem 85-409 Bydgoszcz, ul. Nad Torem 114, NIP:961239715

Dzieło – fotograficzne udokumentowanie za pomocą wszelkich dostępnych środków oraz wiedzy fotografa uroczystości zaślubin.

§2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła dla Zamawiających polegającego na wykonania zlecenia fotograficznego udokumentowaniu przebiegu uroczystości ślubnej, która odbędzie się w dniu wskazanym podczas rezerwacji wskazanym przez klienta w formularzu.

 §3

Wykonawca zrealizuje dzieło Zleceniodawcom przy użyciu własnych narzędzi (sprzętu fotograficznego, oświetlenia, blend, środki transportu, tła) i na własnych materiałach. Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie, odbitki ora projekty fotoalbumów z najwyższą starannością i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł.

§4

Czas realizacji zlecenia wynosi od 3 do 12 tygodni, od daty realizacji pleneru fotograficznego lub dnia ślubu w przypadku braku realizacji pleneru w innym dniu. Wykonawca udostępni Zleceniodawcom zdjęcia – dzieło w formacie jpg w pełnej rozdzielczości za pośrednictwem serwera zalamo.com na którym udostępni indywidualne konto z danymi Zleceniodawcy.

§5

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości zgodnej kwocie wskazanej w wybranym pakcie.

Wykonawca pobiera od zamawiającego zadatek który nie podlega zwrotowi. Resztę kwoty wynikającej z regulaminu, zamawiający ma obowiązek uiścić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pełnego materiału, płatnego przelewem na konto bankowe, gotówką lup płatne kartą.

§6

Wykorzystanie fotografii przez zamawiających.

Wykonawca wyraża zgodę na publikację dzieła przez Zamawiających w Internecie, jedynie zdjęć ze znakiem wodnym fotografa (logiem), lecz nie wyraża zgodny na samodzielną edycje dzieła przez Zamawiających i późniejszą publikację w Internecie, to jest: zmiany kolorystyki, jasności, kadrowania, manipulacje obrazem, fotomontaż. Wykonawca może na prośbę Zamawiających dokonać samodzielnie takich.

§7

Odstąpienie od wykonania dzieła.

W przypadku gdy Zamawiający wypowie realizację niniejszego dzieła przed terminem jego realizacji, Zamawiający zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty z tytułu wynagrodzenia w wysokości 50 % o którym mowa w §5 .

Jeśli powodem rezygnacji będzie obostrzenie dotyczące COVID-19 związane z zakazem organizacji uroczystości, na które nie mają wpływu zamawiający, wówczas powyższy punk nie ma zastosowania, jednak zadatek zostaje zachowany po stronie fotografa i nie zostanie zwrócony. Zmiana warunków regulaminu wynikających z obostrzeń nie ma wpływu na zapłatę wynagrodzenia o których mowa w §5 . 

§8

 Brak możliwości realizacji zlecenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie będzie mógł zrealizować usługi, to wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiających, oraz wskazania osoby która wykona fotograficzną dokumentację uroczystości ślubnej w dniu wskazanym w §2. Wykonawca jest zobowiązany do podania danych kontaktowych innego fotografa ślubnego, który przejmie obowiązki zamawiającego, w dniu realizacji usługi określonym w §2 niniejszej umowy. Zastępstwo odbywać się będzie jedynie za zgodą Zamawiających. Zadatek na usługę w tym przypadku może zostać zwrócony lub przejść na fotografia pełniącego zastępstwo.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej regulaminu wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej regulaminu, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

§10

Reklamacje.

Zleceniodawca ma prawo reklamować niezgodność materiałów z umową do 7 dni od otrzymania dzieła. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia reklamacji w przypadku gdy podczas przekazania materiałów zostały one sprawdzone następnie zatwierdzone oraz w całości rozliczone. Pendive, produkty fotoksiążek oraz fotoalbumów, można reklamować do 14 dni od dnia przekazania działa.

§11 

Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania fotografa oraz wskazania podczas wykonywania usługi osób które mają być w szczególności uwiecznione na zdjęciach.